ЧМР застраховка – специфика и обхват

Застраховките, които се предлагат на пазара определено си имат своите безспорни преимущества. Едни от познатите са задължителната полица Гражданска отговорност, Каско, Имуществено застраховане, Живот. Освен тези ежедневно приложими видове застраховане обаче има и други, които са не по-малко значими за бизнеса и гарантирането на висококачествените услуги, които се предлагат в транспортния бранш. Днес ще ви запознаем с една такава застраховка, която е известна под абревиатурата „Отговорност на превозвача при автомобилен превоз на товари“ или най-общо казано чмр застраховка. Самия предмет на дейност на модела застрахователна полица касае основно превозването на товари, при които има не малък риск от настъпване на застрахователно събитие поради риска, който съществува от неговото частично или цялостно увреждане.птп

Когато една транспортна компания е с предмет на дейност – извършване на международен и вътрешен транспорт то определено преминаването през различни участъци и многообразни климатични условия поражда риск за возения товар. Именно поради това вероятността превозвача да се наложи да плаща за причинените загуби става твърде голяма, което на практика го изправя пред сериозно финансово предизвикателство. Това е причината днес ЧМР застраховките да са толкова приоритетни в този сектор, тъй като те гарантират спокойствие и за двете страни, които са сключили договор за предлагане и ползване на такъв тип превозваческа услуга.

Условията по полицата са строго фиксирани, но съобразно спецификата на товара както и обичайните участъци, през които превозното средство ще преминава могат да бъдат добавени допълнителни рискове. Така, че освен традиционните такива, които се покриват от застрахователната компания като ПТП, пожар, аварии, нужда от складиране на товара докато трае отстраняването на повредата на превозното средство и други има и други, касаещи например хладилни превозни средство, в които се транспортират товари със специални потребности  и внимание.

Имайте предвид, че не са малко и ограниченията, при които чмр застраховката НЕ важи. Такива са например конфискуване на товар поради установяване на нередност с неговите пътни, придружаващи документи, както и в случаите на контрабанда и превоз на товар, който съдържа наркотични или лекарствени вещества, оръжия и други. Други неприложими за полицата рискове като война, размирици, екологично замърсяване, неправилно опаковане на товара и обезопасяване от страна на застрахования, както и всякакви други злоумишлени действия от негова страна.

Обикновено този вид застрахователни полици се сключват със срок за валидност една година, като от застрахователните компании предлагат и опции от 3 месеца, 6 или 9 месеца в зависимост от момента на извършването на транспортната услуга. Възможни са и по – краткосрочни застраховки чмр, които например се отнасят до конкретен товар. Прилагат се правилата за международната конвенция ЧМР, което засяга вътрешни и външни транспортни услуги с известни ограничения.